Všeobecné obchodné podmienky
obchodnej spoločnosti NAPANA s.r.o.
so sídlom Starohorská 34, 97411 Banská Bystrica, IČO: 48165441
(ďalej aj „VOP“)

Všeobecné ustanovenia

Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravuje každý záväzkový vzťah, ktorý vznikne medzi spoločnosťou Global eu s.r.o. ako predávajúcim a osobou (fyzickou, právnickou), ktorá od spoločnosti NAPANA s.r.o. ako kupujúci kúpi akýkoľvek tovar, pričom kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa vzťahujú na záväzkový vzťah, ktorý vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim, ako aj na tovar kupujúcim objednaný a zaplatený, na jeho dodanie, reklamáciu, ako aj na všetky právne vzťahy s tým súvisiace. Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť VOP, pričom oznámenie zmeny VOP kupujúcemu predávajúci uskutoční tak, že oznámi zmenu VOP na svojej internetovej stránke.

Na vzťahy upravené týmito VOP sa vzťahujú ustanovenia zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, okrem prípadov v ktorých je pôsobnosť Obchodného zákonníka právnymi predpismi Slovenskej republiky výslovne vylúčená.

VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, pričom kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Zaslaním objednávkového formulára (ďalej aj „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu v systéme internetového obchodu predávajúceho, alebo zaslaním e-mailovej prípadne inej objednávky, sa návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy stáva účinným.

 2. Akceptovaním návrhu kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú. Akceptovaním návrhu kupujúceho predávajúcim sa rozumie odoslanie záväznej akceptácie objednávky kupujúceho predávajúcim, a to formou elektronickej pošty. Predávajúci však nie je povinný dodať tovar kupujúcemu skôr ako bude zaplatená dohodnutá kúpna cena spolu s nákladmi na dopravu tovaru kupujúcemu.

 3. Záväzná akceptácia objednávky predávajúcim obsahuje:

  • údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,
  • údaje o cene a platobné podmienky služieb spojených s dodávkou tovaru,
  • údaje o mieste doručenia tovaru,
  • údaje o predávajúcom,
  • prípadne iné údaje.
 4. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku len do doby, kým mu nebola doručená záväzná akceptácia predávajúceho alebo do 12 hodín od doručenia záväznej akceptácie objednávky. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný urobiť formou písomného oznámenia o zrušení objednávky (písomným oznámením sa rozumie oznámenie zaslané formou elektronickej pošty), v ktorom uvedie:

  • meno,
  • e-mail,
  • popis objednaného tovaru.
 5. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

 6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude realizovaná formou elektronickej pošty, t.j. e-mailové správy.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci je povinný:

  • na základe uzavretej kúpnej zmluvy a zaplatenej kúpnej ceny kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • pribaliť, alebo elektronicky poslať doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru kupujúcim v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky (napr.: návod na použitie v Slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
  • odoslať tovar kupujúcemu do 3 pracovných dní odo dňa úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny,
 2. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami riadne a včas, je predávajúci oprávnený od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho, a to buď písomne alebo elektronickou poštou.

 3. Kupujúci je povinný:

  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • po doručení prevziať zakúpený tovar a náležite si ho prezrieť,
  • v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.
 4. Predávajúci má právo na:

  • zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas
 5. Kupujúci má právo na:

  • dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Dodacie podmienky

Kúpna cena

Nadobudnutie vlastníckeho práva a zodpovednosť za škodu na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci fyzická osoba – nepodnikateľa (spotrebiteľ) je povinný oznámiť predávajúcemu:

  • svoje meno a priezvisko,
  • adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,
  • číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ je povinný oznámiť predávajúcemu:

  • svoje obchodné meno,
  • adresu sídla (miesta podnikania) vrátane PSČ,
  • IČO,
  • číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Vyhlásenie kupujúceho:

  Kupujúci vyhlasuje, že v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje predúvajúcemu súhlas s tým, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 1 a 2 tohto článku VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu:

  • vypredania zásob, alebo
  • nedostupnosti tovaru v lehote dlhšej než 15 dní, alebo
  • ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu objednaného tovaru, alebo
  • z dôvodu vyššej moci.
 2. Predávajúci je povinný vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, aby uspokojil požiadavky kupujúceho, a ak ani za týchto okolností nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim

 3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (elektronická pošta) vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.

 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať:

  • identifikáciu kupujúceho,
  • číslo a dátum objednávky,
  • presnú špecifikáciu tovaru,
  • spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, t.j. číslo účtu

  Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

 5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, a nie je poškodený, alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznej akceptácii objednávky v lehote 15 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

 6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

 7. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 5. a 6. tohto článku VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Platné od: 01.05.2016